ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

Date Time IAS Bank PO/Clerk Prelims PSI PC KAS Prelims RRB (Group - D)
00/00/0000 Monrning
10.00 to 12.00
- - - - - -
Afternoon
12.30 to 2.30
- - - - - -
29/07/2018 Monrning
10.00 to 12.00
ಪತ್ರಿಕೆ-I ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ - II ಪತ್ರಿಕೆ-I ಪತ್ರಿಕೆ-I ಪತ್ರಿಕೆ-I
Afternoon
12.30 to 2.30
- - ಪತ್ರಿಕೆ-I - - -
05/08/2018 Monrning
10.00 to 12.00
ಪತ್ರಿಕೆ-I ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ - II ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ-I ಪತ್ರಿಕೆ-I
Afternoon
12.30 to 2.30
- - ಪತ್ರಿಕೆ-I - - -
12/08/2018 Monrning
10.00 to 12.00
ಪತ್ರಿಕೆ-I ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ - II ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ-I ಪತ್ರಿಕೆ-I
Afternoon
12.30 to 2.30
- - ಪತ್ರಿಕೆ-I - - -
19/08/2018 Monrning
10.00 to 12.00
ಪತ್ರಿಕೆ-I ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ - II ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ-I ಪತ್ರಿಕೆ-I
Afternoon
12.30 to 2.30
- - ಪತ್ರಿಕೆ-I - - -
26/08/2018 Monrning
10.00 to 12.00
ಪತ್ರಿಕೆ-I ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ - II ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ-I ಪತ್ರಿಕೆ-I
Afternoon
12.30 to 2.30
- - ಪತ್ರಿಕೆ-I - - -

 

  © 2016 All rights reserved by Spardha Spoorti