ಮೇ 2018 ರ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

Date Time IAS Bank PO/Clerk Prelims PSI PC KAS Prelims RRB (Group - D) KPSC Group C
00/00/0000 Monrning
10.00 to 12.00
- - - - - - -
Afternoon
12.30 to 2.30
- - - - - - -
06/05/2018 Monrning
10.00 to 12.00
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ - II ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ-I ಪತ್ರಿಕೆ-I -
Afternoon
12.30 to 2.30
- - ಪತ್ರಿಕೆ-I - - - -
13/05/2018 Monrning
10.00 to 12.00
ಪತ್ರಿಕೆ-I ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ - II ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ-I ಪತ್ರಿಕೆ-I -
Afternoon
12.30 to 2.30
- - ಪತ್ರಿಕೆ-I - - - -
20/05/2018 Monrning
10.00 to 12.00
ಪತ್ರಿಕೆ-I ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ - II ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ-I ಪತ್ರಿಕೆ-I -
Afternoon
12.30 to 2.30
- - ಪತ್ರಿಕೆ-I - - - -
27/05/2018 Monrning
10.00 to 12.00
ಪತ್ರಿಕೆ-I ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ - II ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ-I ಪತ್ರಿಕೆ-I -
Afternoon
12.30 to 2.30
- - ಪತ್ರಿಕೆ-I - - - -

 

  © 2016 All rights reserved by Spardha Spoorti